Среда, 21 Април 2021    Печати
Манастири по стари села во западните краишта на Македонија

makedonski-manastiri

Влатко Билески

Црква св.Атанас с.Премка
Црква св.Ахилеј с.Брод од 1283 г.
Црква св.Богородица с.Мало Царско
Црква св.Богородица с.Манастирец
Св.Богородица с.Свињиште
Димитрова црква с.Стрешче
Манастир св.Врачи с.Козичино, денес не постои
Црква Успеније на св.Богородица с.Сенце
Црква св.Спас с.Ново Село
Црква св.Спас с.Цер на ова место имало четири средновековни цркви.
Манастир св.Спас с.Рбетино при непогода овој манастир бил изгорен.
Црква св.Никола с.Мало Царско
Црква св.Никола во с.Цер
Манастир св.Богородица с.Орланци
Манастир св.Богородива Пречиста с.Орланци
Црква св.Пантелејмон с.Русјаци
Манастир св.Врачи с.Речани .
Манастир св.Врачи с.Световрвче денес не постои
Црква св.Врачи с.Слп
Црква св.Врачи с.Стрелце
Црква св.Никола с.Вранешница
Црква св.Меркурие с.Србица, во урнатини.
Црква св.Недела с.Мало Царско
Црква св.Недела с.Орланци
Манастир св.Петар с.Латово
Црква св.Петар с.Србјани
Црква св.Богородица-Епискепсис с.Брод, изгреадена на темелите од постара градба,
Црква св.Петка с.Цер
Црква св.Петка се наоѓа во Џума
Црква св.Атанас с.Орланци
Крнински манастир с.Доленци, црквата е посветена на св.Богородица Пречиста.
Црква св.Ѓорѓи
Манастир св.Ѓорѓи /Кнежински манастир/ с.Кнежино13 век
Црква св.Ѓорѓи с.Мало Царско
Црква св.Ѓорѓи с.Орланци
Црква св.Илија с.Вранешница
БРОД
Девичка црква северно од Брод во урнатини близу до една карпа. Се мисли дека сестрата на Крал Марко
Црква св.Атанас с.Локвице
Црква св.Богородица Епискепсис
Манастир св.Богородица
Црква св.Никола с.Црешњево
Црква св.Недела
Црква св.Прокопие
Црква св.Спас с.Могилец, помеѓу Мала Река и Треска
Црква св.Никола с.Битуша
Манстир св.Илија бил разурнат за време на потурчувањето на селата од “Долно Кичави”
Маснастир св.Атанас на реката Треска близу с.Модриште. Од првобитната црква зачувани се западната, севернаата и источната страна. Околу зградата на црквата се сочувани стари гробови
Црква св.Никола с.Крпено
Црква св.Никола Јужино, над Полошкиот манастир на Црна Река.
Црква св.Никола с.Долна Лешница, во 1927 г. врз нејзини темели била изградена нова црква
Црква св.Петар с.Кориша
Црква св.Врачи во Поточани Горни Полог
Црква св.Недела с.Речица
Црква св.Димитрие с.Одри. Во 19 век таму била изградена црквата св.Никола, не е познато да ли е изградена на темелите од оваа црква.
Полошки манастир с.Полошко црквата е посветена на св.Ѓорѓи.
Црква св.Симеон с.Мушутиштан а западниот дел од Шар Планина
Манастир св.Стефан с.Бањско, врз темели од стара црква.
Црква св.Димитрие с.Ури
Црква св.Ѓорѓи с.Крпен Долни Полог
Манастир св.Ѓорѓи с.Мала Речица, постојат урнатини со сочувани фрагменти од фрески од 14 век.
Црква св.Недела с.Речица

Цркви и Манастири што ги запишал Марко Цепенков.