Историја Македонска нација“ не е орган на политичка партија, друштво, или организација, туку е широка национална трибуна, во која може да соработува секој оној Македонец и Македонка, кој сака да работи за доброто и среќата на својата нација. На македонската национална кауза може да и служи секој чесен Македонец без разлика на неговите филозофски погледи, идеолошки убедувања или партиска припадност. http://mn.mk/istorija Tue, 23 Oct 2018 20:50:44 +0000 Joomla! 1.5 - Open Source Content Management mk-mk 140 години од МАКЕДОНСКОТО ВОСТАНИЕ во Кресна, Пиринска Македонија! http://mn.mk/istorija/15404-140-godini-od-MAKEDONSKOTO-VOSTANIE-vo-Kresna-Pirinska-Makedonija http://mn.mk/istorija/15404-140-godini-od-MAKEDONSKOTO-VOSTANIE-vo-Kresna-Pirinska-Makedonija
Фотографија на ОМО ИЛИНДЕН ПИРИН.
Печатот на Главниот штаб на МАКЕДОНСКОТО востание, на кој убаво се чита името на востанието, и најдолу годината 1878 кога е дигнато востанието.
]]>
mane@mn.mk (Мане Јаковлески) Историја Wed, 17 Oct 2018 21:06:28 +0000
Извештај на италијанскиот генерал Енрико Телини-Македонски села со бедни селани http://mn.mk/istorija/15413-Izvestaj-na-italijanskiot-general-Enriko-Telini-Makedonski-sela-so-bedni-selani http://mn.mk/istorija/15413-Izvestaj-na-italijanskiot-general-Enriko-Telini-Makedonski-sela-so-bedni-selani EnricoTellini-240Како член на Комисијата за разграничување меѓу Југославија, Грција и Албанија, италјанскиот генерал Енрико Телини имал задачата да ги утврди етнонационалните чувства на населението во 18-те села во реонот на Преспа и Св.Наум.

]]>
donev2007@gmail.com (Dejan Donev) Историја Wed, 17 Oct 2018 01:02:00 +0000
Бертрандон де ла Брокиер запишува за Македонија и македонците два параграфа http://mn.mk/istorija/15412-Bertrandon-de-la-Brokier-zapisuva-za-Makedonija-i-makedoncite-dva-paragrafa http://mn.mk/istorija/15412-Bertrandon-de-la-Brokier-zapisuva-za-Makedonija-i-makedoncite-dva-paragrafa bertrandon-de-la-broquire-240За време на патувањето на Бертрандон де ла Брокиер кон Блискиот Исток во 15 век во својата книга „Патување преку морето“ запишува за Македонија и македонците два параграфа:

]]>
donev2007@gmail.com (Dejan Donev) Историја Wed, 17 Oct 2018 01:01:00 +0000
Циркуларно писмо на Министерството за народна просвета на Народна Република Бугарија за исправки во учебниците по историја http://mn.mk/istorija/15362-Cirkularno-pismo-na-Ministerstvoto-za-narodna-prosveta-na-Narodna-Republika-Bugarija-za-ispravki-vo-ucebnicite-po-istorija http://mn.mk/istorija/15362-Cirkularno-pismo-na-Ministerstvoto-za-narodna-prosveta-na-Narodna-Republika-Bugarija-za-ispravki-vo-ucebnicite-po-istorija Ноември 1947 г.

nrbИзработката на новите учебниците по историја по 9.IX.1944 година беше извршена во посебни услови. Поради тоа се допуштени сфаќања карактеристични за великобугарскиот шовинизам. Во други случаеви извесни прашања не се доволно целосно разјаснети. Таа околност дава можност таквите места да скриваат опасност од двосмислено, многупати, шовинистичко толкување. За да се исправат допуштените грешки и да се избегне секоја можност за толкување или заклучоци во духот на великобугарскиот шовинизам, учителите по историја треба во нивната работа во своите оделенија да ги извршат следниве исправки:

]]>
donev2007@gmail.com (Dejan Donev) Историја Wed, 10 Oct 2018 09:19:09 +0000
Скопје - некогашен црковно административен центар http://mn.mk/istorija/15361-Skopje---nekogasen-crkovno-administrativen-centar http://mn.mk/istorija/15361-Skopje---nekogasen-crkovno-administrativen-centar srednovekovno-skopje-180Според историските податоци Србите го освојуваат Скопје кон крајот на XIII век и владеат со него се до крајот на  XIV век. Во овој период Горниот Град (Кале) бил густо изграден. Во пишаните средновековни документи се спомнуваат најмалку 4 цркви цркви од 12 и 13 век, во рамките на Скопската тврдина. Меѓу нив познати се „Св. Богородица Троерачица“, „Св. Прокопиј“ и „Св. Јован Крстител“. Во црквата „Св. Богородица Троерачица“ во 1346 година, Српскиот крал Стефан Душан кој ја преместил српската престолнина од Призрен во Скопје, ќе биде крунисан за цар. а три години подоцна, во 1349 година ќе го издаде и познатиот Законик.

]]>
donev2007@gmail.com (Dejan Donev) Историја Wed, 10 Oct 2018 09:17:55 +0000
Македонците во Мемоарите на Francois De Tott, француски барон http://mn.mk/istorija/15360-Makedoncite-vo-Memoarite-na-Francois-De-Tott-francuski-baron http://mn.mk/istorija/15360-Makedoncite-vo-Memoarite-na-Francois-De-Tott-francuski-baron memoriesofbarond03tott_0007

Францускиот барон Франсоа де Тот, кој работел во Цариград во 18 век (конкретно од 1768 до 1775 година) како главен изведувач на градбите на важни објекти каде имал ангажирано поголем број работници Македонци.

Превод на страните од англиски на македонски јазик.

154
Мојот прв напор беше да ја расчистам земјата, со цел да ја израмнам и да извадам материјал од неа за ѕидањето на тврдините. Ова можеше да се направи само со употреба на барут заради квалитетот на карпите во кои се состоеше слој од порфир. Собрав заедно и ги ставив во куќички блиску до работилиштето, околу 1500 МАКЕДОНЦИ, кои се Авернантите* на Турција.

]]>
donev2007@gmail.com (Dejan Donev) Историја Wed, 10 Oct 2018 09:15:38 +0000
ДРАГАН БОГДАНОВСКИ-да бидеме со оној кој е со нас http://mn.mk/istorija/15309-DRAGAN-BOGDANOVSKI-da-bideme-so-onoj-koj-e-so-nas http://mn.mk/istorija/15309-DRAGAN-BOGDANOVSKI-da-bideme-so-onoj-koj-e-so-nas Dragan

]]>
mane@mn.mk (Мане Јаковлески) Историја Thu, 04 Oct 2018 07:15:36 +0000
Впечатоците на Филип Дифрен-Кане од престојот во Македонија во 1573 година http://mn.mk/istorija/15291-Vpecatocite-na-Filip-Difren-Kane-od-prestojot-vo-Makedonija-vo-1573-godina http://mn.mk/istorija/15291-Vpecatocite-na-Filip-Difren-Kane-od-prestojot-vo-Makedonija-vo-1573-godina uskub-180Во XVI век, Скопје се издига како значаен стопански и политички центар. Во него постојано наминувале трговци и патници: Венецијанци, Дубровчани, Евреи, Грци, Арапи и други. Венецијанскиот пратеник Јакобо Соренцо (1575), покрај другото запишал дека: „Скопје е голем град и зафаќа 28 квадратни километри. Жителите се христијани, Турци и Евреи. Куќите се мошне убави. Во градот се врши голема преработка на кожи, што се негов главен производ…. (Скопје, 1985, стр. 14).

]]>
donev2007@gmail.com (Dejan Donev) Историја Wed, 03 Oct 2018 01:34:38 +0000
Колибата на Апостол беше прибежиште на сите оние кои бегаа од турското правосудство http://mn.mk/istorija/15292-Kolibata-na-Apostol-bese-pribeziste-na-site-onie-koi-begaa-od-turskoto-pravosudstvo http://mn.mk/istorija/15292-Kolibata-na-Apostol-bese-pribeziste-na-site-onie-koi-begaa-od-turskoto-pravosudstvo Albert Sonichsen and macedonian revolutionaries-180Во последните денови на февруари 1906 година во Ениџевардарското Блато пристигнал војводата Лука Иванов, заедно со американскиот новинар и писател Алберт Сониксен. Американецот кој го познавал македонскиот јазик оставил силен впечаток врз македонските комити на војводата Апостол Терзиев и тие се однесувале кон него како кон човек на Македонската револуционерна организација.

]]>
donev2007@gmail.com (Dejan Donev) Историја Wed, 03 Oct 2018 01:00:00 +0000
Во книгата на Даниел XI. 30, Македонците се споменати под името “Китим” http://mn.mk/istorija/15251-Vo-knigata-na-Daniel-XI-30-Makedoncite-se-spomenati-pod-imeto-Kitim http://mn.mk/istorija/15251-Vo-knigata-na-Daniel-XI-30-Makedoncite-se-spomenati-pod-imeto-Kitim apostol-pavle-prvo-doagja-vo-makedonija-bibliska-zemja-od-kaj-svetot-dobiva-religija

]]>
mane@mn.mk (Мане Јаковлески) Историја Thu, 27 Sep 2018 13:37:15 +0000