Историја Македонска нација“ не е орган на политичка партија, друштво, или организација, туку е широка национална трибуна, во која може да соработува секој оној Македонец и Македонка, кој сака да работи за доброто и среќата на својата нација. На македонската национална кауза може да и служи секој чесен Македонец без разлика на неговите филозофски погледи, идеолошки убедувања или партиска припадност. http://mn.mk/istorija Mon, 17 May 2021 13:30:49 +0000 Joomla! 1.5 - Open Source Content Management mk-mk Македонското знаме во традиционалната црвено жолта боја http://mn.mk/istorija/9435-Makedonskoto-zname-vo-tradicionalnata-crveno-zolta-boja http://mn.mk/istorija/9435-Makedonskoto-zname-vo-tradicionalnata-crveno-zolta-boja  

1zna

Традиционалната црвено-жолта боја постојано се сретнува во македонските симболи. По завршувањето на Народно-ослободителната војна и по создавањето на македонската држава во рамките на југословенската федерација, раководството на Демократска Федеративна Македонија, на Второто вонредно заседание на Народното собрание на НРМ одржано на 26 јули 1946 година, го официјализира традиционалното црвено знаме со жолта петокрака во горниот лев агол. Тоа знаме ќе остане како државен национален симбол се` до 1992 година, односно до осамостојувањето на Република Македонија.

]]>
maknacija@mn.mk (Administrator) Историја Sat, 15 May 2021 08:29:00 +0000
Компаративна анализа на резултатите од дешифрирањето на средниот текст од каменот од Розета http://mn.mk/istorija/7366-Komparativna-analiza-na-rezultatite-od-desifriranjeto-na-sredniot-tekst-od-kamenot-od-Rozeta http://mn.mk/istorija/7366-Komparativna-analiza-na-rezultatite-od-desifriranjeto-na-sredniot-tekst-od-kamenot-od-Rozeta kamenot-od-rozeta-240Во овој текст е презентирана компаративна анализа на зборовите и изразите од исчитувањето на целиот среден текст на каменот од Розета.

]]>
maknacija@mn.mk (Administrator) Историја Wed, 12 May 2021 00:00:00 +0000
Грците печателе граматика и други книги на Македонски јазик во 1953 година http://mn.mk/istorija/9298-Grcite-pecatele-gramatika-i-drugi-knigi-na-Makedonski-jazik-vo-1953-godina http://mn.mk/istorija/9298-Grcite-pecatele-gramatika-i-drugi-knigi-na-Makedonski-jazik-vo-1953-godina gramatika180Оваа граматика е со тираж  од 10,000,  печатницата е Неа Елада Македонски отдел каде го признаваат македонскиот јазик и Македонците во Беломорска Македонија

]]>
maknacija@mn.mk (Administrator) Историја Wed, 12 May 2021 00:00:00 +0000
ЦИА: Тетовскиот АЕРОДРОМ - најмодерен на Балканот http://mn.mk/istorija/12879-CIA-Tetovskiot-AERODROM---najmoderen-na-Balkanot http://mn.mk/istorija/12879-CIA-Tetovskiot-AERODROM---najmoderen-na-Balkanot stormovik-180Ново-објавени документи на ЦИА (централната разузнавачка служба на САД) а се однесуваат на Тетово од 1945-1995 (види го текстот: ОВДЕ)

]]>
maknacija@mn.mk (Administrator) Историја Wed, 12 May 2021 00:00:00 +0000
Политичката огранизација на Македонската држава http://mn.mk/istorija/8645-Politickata-ogranizacija-na-Makedonskata-drzava http://mn.mk/istorija/8645-Politickata-ogranizacija-na-Makedonskata-drzava politickata-organizacija-na-makedonskata-drzava-240Политичката огранизација на Македонската држава наликувала на пирамида со три нивоа: на врвот биле владетелот - ВАСИЛЕОС -  ΒΑΣΙΛΕΩΣ  и народот, при основата биле државните служби, а по средината биле покраините, над чие заедништво владеел владетелот.

]]>
maknacija@mn.mk (Administrator) Историја Wed, 05 May 2021 00:00:00 +0000
Маkедонецот од Куkуш ги задолжил Евреите http://mn.mk/istorija/8657-Makedonecot-od-Kukus-gi-zadolzil-Evreite http://mn.mk/istorija/8657-Makedonecot-od-Kukus-gi-zadolzil-Evreite vlahov-240Говорот на Димитар Влахов во турски парламент овозможи создавање на Израел

]]>
maknacija@mn.mk (Administrator) Историја Wed, 05 May 2021 00:00:00 +0000
Гемиџиите http://mn.mk/istorija/3435-Gemidziite http://mn.mk/istorija/3435-Gemidziite Petar_Sokolov_Svetoslav_Merdzhanov-240Гемиџиите биле таен македонски терористички кружок составен од повеќе млади Македонци, револуционери-анархисти. Повеќето од гемиџиите биле интелектуалци, коишто доброволно се здружиле меѓу себе, формирајќи го кружокот, под влијание на Македонскиот таен револуционерен комитет.

]]>
donev2007@gmail.com (Dejan Donev) Историја Wed, 28 Apr 2021 10:17:00 +0000
Тргнати сме да се биеме за Македонијата или слобода или смрт, трето нема http://mn.mk/istorija/10197-Trgnati-sme-da-se-bieme-za-Makedonijata-ili-sloboda-ili-smrt-treto-nema http://mn.mk/istorija/10197-Trgnati-sme-da-se-bieme-za-Makedonijata-ili-sloboda-ili-smrt-treto-nema pulevski-180Преди еден месец видох писмо ут твојот брат Кузман и му писах да дојде тука и да собери колку што може поголема чета. Тогиз, кога му писах, азе ошче верувах за ошчо сме тргнати да се  биеме за Маќедонијата. И не само азе, туку всите верувахме и бехме готови да умреме: или слобода или смрт, трето нема. Ама не било така. Едно мислел волкот, а друго увчарот.

]]>
maknacija@mn.mk (Administrator) Историја Wed, 28 Apr 2021 00:00:00 +0000
Црногорците се именувале како Македонци http://mn.mk/istorija/8660-Crnogorcite-se-imenuvale-kako-Makedonci http://mn.mk/istorija/8660-Crnogorcite-se-imenuvale-kako-Makedonci sreten-zekovic-240Сретен Зековиќ, црногорски историчар

Во еден период на своето историско постоење Црногорците се именувале како „Македоњани“, односно како Македонци, а за својата земја посочувале дека е „македонски предели“.

]]>
maknacija@mn.mk (Administrator) Историја Wed, 21 Apr 2021 00:00:00 +0000
Во 1903 г. Германија бара од Турција брзо справување со македонската револуција“ http://mn.mk/istorija/12203-Vo-1903-g-Germanija-bara-od-Turcija-brzo-spravuvanje-so-makedonskata-revolucija http://mn.mk/istorija/12203-Vo-1903-g-Germanija-bara-od-Turcija-brzo-spravuvanje-so-makedonskata-revolucija CampamentoOtomano-180Масовноста, ширината и силината со која избувнало востанието на македонскиот народ на 2 август 1903 година, на ден Илинден, претставувале вистинско изненадување како за домашната така и за надворешната јавност. Пред се тоа било изненадување за самата турската власт, која иако добро информирана за дејноста и намерите на Внатрешната организација, сепак не очекувала дека востанието ќе добие такви диммензии и таква ширина во кое ќе земе учество поробениот македонски народ со огромно воодушевување. Ваквиот масовност на населението ќе го изненади и самото раководство на Македонската револуционерна организација.

]]>
maknacija@mn.mk (Administrator) Историја Wed, 21 Apr 2021 00:00:00 +0000