Фељтон Македонска нација“ не е орган на политичка партија, друштво, или организација, туку е широка национална трибуна, во која може да соработува секој оној Македонец и Македонка, кој сака да работи за доброто и среќата на својата нација. На македонската национална кауза може да и служи секој чесен Македонец без разлика на неговите филозофски погледи, идеолошки убедувања или партиска припадност. http://mn.mk/feljton Mon, 17 May 2021 13:20:32 +0000 Joomla! 1.5 - Open Source Content Management mk-mk ШТО ПИШУВААТ ИСТОРИЧАРИТЕ НА ДЕЛА ЗА АНТИЧКА МАКЕДОНИЈА? (10) http://mn.mk/feljton/19700-STO-PISUVAAT-ISTORICARITE-NA-DELA-ZA-ANTICKA-MAKEDONIJA-10- http://mn.mk/feljton/19700-STO-PISUVAAT-ISTORICARITE-NA-DELA-ZA-ANTICKA-MAKEDONIJA-10- 1ani

Главната цел на делото (книгата “Венети, Првите градители на Европската заедница”) е да го сврти вниманието кон потребата за еден нов став и една нова визија за почетокот на историјата на Централна Европа и, со голема надеж, да промовира непристрастни методи за истражување.

]]>
maknacija@mn.mk (Administrator) Фељтон Wed, 12 May 2021 00:00:00 +0000
ДЕЛ ОД ПИШУВАЊЕТО НА ЕУГЕН БОРЗА, ВОДЕЧКИ АМЕРИКАНСКИ ЕКСПЕРТ ЗА ИСТОРИЈАТА НА АНТИЧКА МАКЕДОНИЈА (9) http://mn.mk/feljton/19684-DEL-OD-PISUVANjETO-NA-EUGEN-BORZA-VODECKI-AMERIKANSKI-EKSPERT-ZA-ISTORIJATA-NA-ANTICKA-MAKEDONIJA-9- http://mn.mk/feljton/19684-DEL-OD-PISUVANjETO-NA-EUGEN-BORZA-VODECKI-AMERIKANSKI-EKSPERT-ZA-ISTORIJATA-NA-ANTICKA-MAKEDONIJA-9- 121mak1 121mak12

“Историјата многу често се нарекува запис на победниците“. Поточна дефиниција би можела да биде дека историјата е “запис како победниците сакаат да бидат видени.”Многу влади, во злобен и низок напор да го оправдаат своето однесување, го искривиле минатото со цел тоа да и служи на сегашноста,” пишува Мајкл Димитри /Michael Dimitri/

]]>
maknacija@mn.mk (Administrator) Фељтон Wed, 05 May 2021 00:00:00 +0000
БЛИСКАТА ПОВРЗАНОСТ НА ОПШТЕСТВАТА ВО АНТИЧКИОТ ПЕРИОД (8) http://mn.mk/feljton/19670-BLISKATA-POVRZANOST-NA-OPSTESTVATA-VO-ANTICKIOT-PERIOD-8 http://mn.mk/feljton/19670-BLISKATA-POVRZANOST-NA-OPSTESTVATA-VO-ANTICKIOT-PERIOD-8 1aleksandМаксималниот број население што еден антички град можел да издржи зависел од способноста на земјата да го издржува истото. Ако едно семејство не можело повеќе да заработува за живот поради тоа што се зголемило, тоа или целото се селело на друго место или се делело на помали делови. 

]]>
maknacija@mn.mk (Administrator) Фељтон Wed, 28 Apr 2021 00:00:00 +0000
ДЕЛ ОД ИСТОРИСКИОТ РАЗВОЈ НА АНТИЧКА МАКЕДОНИЈА ВО ПЕРИОДОТ ОКОЛУ 800 ГОДИНИ ПРЕД ХРИСТА (7) http://mn.mk/feljton/19641-DEL-OD-ISTORISKIOT-RAZVOJ-NA-ANTICKA-MAKEDONIJA-VO-PERIODOT-OKOLU-800-GODINI-PRED-HRISTA-7 http://mn.mk/feljton/19641-DEL-OD-ISTORISKIOT-RAZVOJ-NA-ANTICKA-MAKEDONIJA-VO-PERIODOT-OKOLU-800-GODINI-PRED-HRISTA-7 1kasrt

Во првата глава  на публикацијата „Историја на македонскиот народ од антички времиња до денес“,се вели дека пред илјадници години многу мали племенски кралства го населувале регионот каде што се вкрстувале трите континенти (Европа, Азија и Африка). Живееле од обработување на земјата, тргувале и со векови живееле во мир едни со други. Иако биле познати под многу имиња, луѓето имале заедничко потекло и зборувале на дијалекти на еден ист јазик.

]]>
maknacija@mn.mk (Administrator) Фељтон Wed, 21 Apr 2021 00:00:00 +0000
ДЕЛ ОД ВИСТИНАТА ЗА МАКЕДОНИЈА ВО АНТИЧКИОТ ПЕРИОД (6) http://mn.mk/feljton/19577-DEL-OD-VISTINATA-ZA-MAKEDONIJA-VO-ANTICKIOT-PERIOD-6- http://mn.mk/feljton/19577-DEL-OD-VISTINATA-ZA-MAKEDONIJA-VO-ANTICKIOT-PERIOD-6- 1м12

Во Воведот на публикацијата „Историја на македонскиот народ од антички времиња до денес“, меѓу другото, се вели дека  покрај значајните историски податоци, авторите на оваа книга презентираат бројни словенечки топоними во алпскиот регион и кон запад и север, каде што некогаш живееле Венетите.

]]>
maknacija@mn.mk (Administrator) Фељтон Wed, 14 Apr 2021 00:00:00 +0000
ИСТОРИСКИ ДОКАЗИ ЗА ВИСТИНАТА НА АНТИЧКА МАКЕДОНИЈА (5) http://mn.mk/feljton/19588-ISTORISKI-DOKAZI-ZA-VISTINATA-NA-ANTICKA-MAKEDONIJA-5 http://mn.mk/feljton/19588-ISTORISKI-DOKAZI-ZA-VISTINATA-NA-ANTICKA-MAKEDONIJA-5 1fel

Во Воведот на публикацијата „Историја на македонскиот народ од антички времиња до денес“ се истакнува дека постојат заборавени докази откриени во лингвистичките написи на камења во Делфи (Грција) и во Мала Азија (во Турција).

]]>
maknacija@mn.mk (Administrator) Фељтон Wed, 07 Apr 2021 11:19:00 +0000
ДЕЛ ОД ИСТОРИСКАТА ВИСТИНА ЗА МАКЕДОНИЈА ВО АНТИЧКИОТ ПЕРИОД (4) http://mn.mk/feljton/19548-DEL-OD-ISTORISKATA-VISTINA-ZA-MAKEDONIJA-VO-ANTICKIOT-PERIOD-4 http://mn.mk/feljton/19548-DEL-OD-ISTORISKATA-VISTINA-ZA-MAKEDONIJA-VO-ANTICKIOT-PERIOD-4 1the

1the1

Делата Macedonia in Ancient Times (Македонците во античкиот период), А. Шкокљев, С. Николовски- Катин и Р. Стефов, „Македонска искра“, Скопје, 2010, 1-232, (на англиски)и  The Balkans and Macedonia (Балканот и Македнија), A. Shkokljev-Doncho, S. Nikolovski-Katin, R. Srefov, „Контура“, Скопје, 2014, 1-308, (на англиски)се дел од историската вистина на античка Македонија 

]]>
maknacija@mn.mk (Administrator) Фељтон Wed, 31 Mar 2021 00:00:00 +0000
ВИСТИНАТА ЗА АНТИЧКА МАКЕДОНИЈА ВО ДЕЛАТА НА СТРАНСКИ АВТОРИ (3) http://mn.mk/feljton/19511-VISTINATA-ZA-ANTICKA-MAKEDONIJA-VO-DELATA-NA-STRANSKI-AVTORI-3 http://mn.mk/feljton/19511-VISTINATA-ZA-ANTICKA-MAKEDONIJA-VO-DELATA-NA-STRANSKI-AVTORI-3 1man1234 1e12Во Воведот на публикацијата „Историја на македонскиот народ од антички времиња до денес“ , меѓу другото, се вели дека  “Врз оваа лажна аналогија, целата грчка историја сега смело се реконструира како неопходен развоен процес што сосема природно води 12 кон една единствена цел: обединување на грчкиот народ под македонско раководство”. (Вернер Јегер / Werner Jaeger)

]]>
maknacija@mn.mk (Administrator) Фељтон Wed, 24 Mar 2021 00:00:00 +0000
ОДНОСОТ НА СОСЕДНИТЕ НАРОДИ КОН МАКЕДОНИЈА И МАКЕДОНЦИТЕ (2) http://mn.mk/feljton/19481-ODNOSOT-NA-SOSEDNITE-NARODI-KON-MAKEDONIJA-I-MAKEDONCITE-2- http://mn.mk/feljton/19481-ODNOSOT-NA-SOSEDNITE-NARODI-KON-MAKEDONIJA-I-MAKEDONCITE-2- 1narod

Во  Воведот на публикацијата „Историја на македонскиот народ од антички времиња до денес“ , меѓу другото, е забележано дека покрај другите соседи и Бугарите, полагаат право врз македонките територии и користат секакви можни средства да го убедат светот дека Македонија законски им припаѓа ним. Бугарското тврдење е дека “Македонија е бугарска” бидејќи македонскиот народ е бугарски. Тие се Бугари бидејќи зборуваат на “еден дијалект” на бугарскиот јазик.

]]>
maknacija@mn.mk (Administrator) Фељтон Wed, 17 Mar 2021 00:00:00 +0000
ДЕЛ ОД ИСТОРИЈАТА НА МАКЕДОНИЈА И МАКЕДОНЦИТЕ ВО АНТИЧКИОТ ПЕРИОД (1) http://mn.mk/feljton/19456-DEL-OD-ISTORIJATA-NA-MAKEDONIJA-I-MAKEDONCITE-VO-ANTICKIOT-PERIOD-1- http://mn.mk/feljton/19456-DEL-OD-ISTORIJATA-NA-MAKEDONIJA-I-MAKEDONCITE-VO-ANTICKIOT-PERIOD-1- 1223

Делото „Историја на македонскиот народ од антички времиња до денес“, „Македонска искра“, Скопје, 2008 на 500 страници (на македонски јазик), е публикација на Ристо Стефов (Chris Stefou), роден на 11 јуни 1953 година во револуционерното село Ошчима, Леринско, во Беломорска Македонија. Како последица на економско-политичките случувања во Егејска Македонија, неговото семејство се иселило од дедовкиот праг во 1965 година кога Ристо имал дванаесет години и за секогаш се населиле во демократска Канада.

]]>
maknacija@mn.mk (Administrator) Фељтон Wed, 10 Mar 2021 00:00:00 +0000