Среда, 24 Јули 2019    Печати
Иван Хаџов

190Иван Хаџов

Иван Хаџов (7. VII 1885 – 27. X 1956) е македонски просветен деец, литературен историчар, филолог. Објавил бројни написи од областа на литературната историја, лингвистиката и методиката. Автор е на монографија за Браќата Миладиновци. Студијата за своите сограѓани Браќата Миладиновци (1944) му се одликува со богата и изворна фактографија. Забележана му е статијата “Творечкото учество на зборот во човековото мислење“ (1939). Се потпишувал со псевдонимите “Редник“ и “Веритас“.

Иван Панајотов Хаџов е роден на 7 јули 1885 година во Струга. Се школувал во Софија, каде што завршил гимназија, а во 1907 година и словенска филологија на Универзитетот „Климент Охридски“. Потоа специјализирал во Германија и Австро-Унгарија

По завршувањето на студиите останува во Бугарија и работи како учител во Копривштица, Пазарџик и Софија (1911-1912 и 1925 - 1942).

Иван Хаџов учествувал во работата на Македонскиот научен институт во Софија, кој е формиран во 1923 година со цел изучување на Македонија Објавил бројни написи од областа на литературната историја, лингвистиката и методиката. Автор е на монографија за Браќата Миладиновци. Обработувал теми од фолклористиката (“Мотиви за клетва во народните песни“). Ги прифатил теоретските принципи на рускиот научник од Украина (Харков) А. Потебња, применувајќи ги во своите елаборации на поезијата на Христо Ботев ("Развој на една идеја во поезијата на Ботева", 1915; "Сликата на ајдутинот во Ботев и Раковски", 1935; "Песните на Ботев Том 1 корекции и преработка ", 1947).

Во 1931 годинам Иван Хаџов под псевдонимот Веритас ја објавил книгата "Македонија под јарем", а во 1944 година "Браќата Константин и Димитар Миладинов"  Студијата за своите сограѓани Браќата Миладиновци му се одликува со богата и изворна фактографија. Забележана му е статијата „Творечкото учество на зборот во човековото мислење“ (1939). Се потпишувал со псевдонимите “Редник“ и “Веритас“.

Иван Хаџов станал прв претседател на Друштвото на славјанските филолози во Бугарија.

По Првата светска војна Иван Хаџов активно учествувал во активностите на Сојузот на македонските емигрантски организации во Бугарија. Во 1928 година, по убиството на Александар Протогеров, накратко го уредува весникот "Македонија" заедно со Данаил Крапчев, Георги Кондов и Питер Мрмев. Во септември 1934 година, како претставник на Струшкото македонско братство, го потпиша протокол за протест против 19-тиот државен удар.

По ослободувањето на Македонија и завршувањето на Втората светска војна, Иван Хаџов останува во Бугарија

Иван Хаџов починал на 27 октомври 1956 година во Софија.