Култура и туризам Македонска нација“ не е орган на политичка партија, друштво, или организација, туку е широка национална трибуна, во која може да соработува секој оној Македонец и Македонка, кој сака да работи за доброто и среќата на својата нација. На македонската национална кауза може да и служи секој чесен Македонец без разлика на неговите филозофски погледи, идеолошки убедувања или партиска припадност. http://mn.mk/kultura Mon, 30 Nov 2020 14:40:38 +0000 Joomla! 1.5 - Open Source Content Management mk-mk ОД ИЗРАЗОТ МЕСИЈА – ПОМАЗАНИК – ДО ИЗРАЗОТ МУЗИКА (25) http://mn.mk/kultura/19054-OD-IZRAZOT-MESIJA-–-POMAZANIK-–-DO-IZRAZOT-MUZIKA--25 http://mn.mk/kultura/19054-OD-IZRAZOT-MESIJA-–-POMAZANIK-–-DO-IZRAZOT-MUZIKA--25 1rod

Во ова продолжение за читателите на порталот „Македонска нација“ ќе ги претставиме имињата, зборовите, изразите, називите, лексикографските термини...кои се во „Библискиот речник“: од Месија – име што доаѓа од еврејскиот збот Машиах – помазаник, до изразот музика - многу значајна уметничка гранка за еврејската култура

 

]]>
maknacija@mn.mk (Administrator) Култура и туризам Tue, 24 Nov 2020 23:00:00 +0000
ПАПСКИ АПОСТОЛСКИ ПИСМА ВО ВРСКА СО КУЛТОТ НА СВЕТИТЕ БРАЌА КИРИЛ И МЕТОДИЈ (32) http://mn.mk/kultura/19055-PAPSKI-APOSTOLSKI-PISMA-VO-VRSKA-SO-KULTOT-NA-SVETITE-BRAKA-KIRIL-I-METODIJ-32 http://mn.mk/kultura/19055-PAPSKI-APOSTOLSKI-PISMA-VO-VRSKA-SO-KULTOT-NA-SVETITE-BRAKA-KIRIL-I-METODIJ-32 1rimДЕЛ ОД ПОКЛОНЕНИЈАТА ПРЕД ГРОБОТ НА СВЕТИ КИРИЛ ВО ВЕЧНИОТ РИМ

]]>
maknacija@mn.mk (Administrator) Култура и туризам Tue, 24 Nov 2020 23:00:00 +0000
Св. ВИРУС ОСВОЈУВАЧОТ СО МАСКЕНБАЛ КАРНАВАЛ http://mn.mk/kultura/19063-Sv-VIRUS-OSVOJUVACOT-SO-MASKENBAL-KARNAVAL http://mn.mk/kultura/19063-Sv-VIRUS-OSVOJUVACOT-SO-MASKENBAL-KARNAVAL 126marija

]]>
maknacija@mn.mk (Administrator) Култура и туризам Tue, 24 Nov 2020 23:00:00 +0000
Историјат на македонската драма http://mn.mk/kultura/8084-Istorijat-na-makedonskata-drama http://mn.mk/kultura/8084-Istorijat-na-makedonskata-drama maskiМакедонската драма има богата традиција. Нејзините почетоци се во кусите дијалози на обредните игри од кои се развила народната драма. Први печатени драми се текстовите на Јордан Хаџи Константинов Џинот, дидактичките театарски претстави изведувани од учениците во скопското училиште „Света Богородица“. Малку подоцна, кон крајот на 19 и почетокот на 20 век, се појавуваат драмите на Војдан Чернодрински, првите драми со уметничка вредност, сведоштво на опстојувањето на македонскиот народ за време на османлиското владеење. Чернодрински ја означува првата етапа во развојот на македонската драма и тетатар. Иако Марко Цепенов е еден од нашите најначајни собирачи на народни приказни, сепак, не е само тоа. Тој со својата драма „Црне Војвода“ придонел за непрекинатиот континуитет во развојот на македонската драма. Следниот во непрекинатиот процес на развој по Балканските војни е Никола Киров Мајски, но најзначајни се секако авторите што се појавуваат меѓу двете светски војни: Васил Иљоски, Ристо Крле и Антон Панов, кои ја означуваат втората етапа во развојот на македонската драма. Тие со своите битово-социјални драми го означуваат растежот на македонското драмско творештво, а нивните трајни естетски вредности се докажани со тоа што и денес се се` уште актуелни. Во повоениот период појавата на Коле Чашуле ја означува третата етапа на развој, свртувајќи го своето творештво кон историските црнила на македонскиот народ, но и кон современите. Забрзаниот растеж на драмското творештво го надополнуваат: Томе Арсовски, обработувајќи ги современите проблеми, потоа Иван Точко, навраќајќи се кон минатото, Бранко Пендовски, а вистинско осовременување на македонската драма доживуваме со Горан Стефановски и Јордан Плевнеш, а во поново време и Дејан Дуковски и Сашко Насев.

]]>
maknacija@mn.mk (Administrator) Култура и туризам Tue, 17 Nov 2020 23:00:00 +0000
ИНТЕРНАЦИОНАЛЕН СЛАВИСТИЧКИ КОНГРЕС ВО ЧЕСТ НА СВЕТИТЕ БРАЌА ВО РИМ ВО 1985 ГОДИНА (31) http://mn.mk/kultura/19037-INTERNACIONALEN-SLAVISTICKI-KONGRES-VO-CEST-NA--SVETITE-BRAKA-VO-RIM-VO-1985-GODINA-31 http://mn.mk/kultura/19037-INTERNACIONALEN-SLAVISTICKI-KONGRES-VO-CEST-NA--SVETITE-BRAKA-VO-RIM-VO-1985-GODINA-31 00111 1ОСУМНАЕСЕТТО ПОКЛОНЕНИЕ ВО ЧЕСТ НА 1100 ГОДИШНИОТ ЈУБИЛЕЈ НА СВЕТИ МЕТОДИЈ 

]]>
maknacija@mn.mk (Administrator) Култура и туризам Tue, 17 Nov 2020 23:00:00 +0000
ОД КРАТКАТА МАНАСИИНА МОЛИТВА - ДО ГЛАВНИОТ ВАВИЛОНСКИ БОГ – МЕРОД (24) http://mn.mk/kultura/19038-OD-KRATKATA-MANASIINA-MOLITVA---DO-GLAVNIOT-VAVILONSKI-BOG-–-MEROD-24 http://mn.mk/kultura/19038-OD-KRATKATA-MANASIINA-MOLITVA---DO-GLAVNIOT-VAVILONSKI-BOG-–-MEROD-24 01115

Во ова продолжение за читателите на порталот „Македонска нација“ ќе ги претставиме имињата, зборовите, изразите, називите, лексикографските термини...кои се во „Библискиот речник“: од Манасиината молитва, која е кратка молитва во поетска форма до Мерод - (Бел, Бал, Ваал, Баал), главниот вавилонски бог

]]>
maknacija@mn.mk (Administrator) Култура и туризам Tue, 17 Nov 2020 23:00:00 +0000
ИМЕТО МАКЕДОНИЈА Е ПРВ ТОПОНИМ И ЕТНОНИМ НА НАШАТА ПЛАНЕТА ТОЈ Е НЕСОБОРЛИВ НАУЧНО-ИСТОРИСКИ ФАКТ http://mn.mk/kultura/19021-IMETO-MAKEDONIJA-E-PRV-TOPONIM-I-ETNONIM-NA-NASATA-PLANETA-TOJ-E-NESOBORLIV-NAUCNO-ISTORISKI-FAKT http://mn.mk/kultura/19021-IMETO-MAKEDONIJA-E-PRV-TOPONIM-I-ETNONIM-NA-NASATA-PLANETA-TOJ-E-NESOBORLIV-NAUCNO-ISTORISKI-FAKT
5586Д-р Петар Поповски
]]>
maknacija@mn.mk (Administrator) Култура и туризам Tue, 10 Nov 2020 23:00:00 +0000
НАСЛЕДСТВОТО НА СВЕТИ КИРИЛ И МЕТОДИЈ ВО МАКЕДОНИЈА И ВО СВЕТОТ (30) http://mn.mk/kultura/19014-NASLEDSTVOTO-NA-SVETI-KIRIL-I-METODIJ-VO-MAKEDONIJA-I-VO-SVETOT-30 http://mn.mk/kultura/19014-NASLEDSTVOTO-NA-SVETI-KIRIL-I-METODIJ-VO-MAKEDONIJA-I-VO-SVETOT-30 1slСЕДУМНАЕСЕТТО ПОКЛОНЕНИЕ ПРЕД ГРОБОТ НА СВЕТИ КИРИЛ ВО ВЕЧНИОТ РИМ ВО 1985 ГОДИНА

]]>
maknacija@mn.mk (Administrator) Култура и туризам Tue, 10 Nov 2020 23:00:00 +0000
ОД ГОРСКИОТ ПРЕДЕЛ ВО МАЛА АЗИЈА – ЛИКИЈА - ДО МАНАСИЈА ПОСТАРИОТ СИН НА ЈОСИФ (23) http://mn.mk/kultura/19015-OD-GORSKIOT-PREDEL-VO-MALA-AZIJA-–-LIKIJA---DO-MANASIJA-POSTARIOT-SIN-NA-JOSIF-23 http://mn.mk/kultura/19015-OD-GORSKIOT-PREDEL-VO-MALA-AZIJA-–-LIKIJA---DO-MANASIJA-POSTARIOT-SIN-NA-JOSIF-23 1mac

Во ова продолжение за читателите на порталот „Македонска нација“ ќе ги претставиме имињата, зборовите, изразите, називите,  лексикографските термини...кои се во „Библискиот речник“: од Ликија - горски предел во Мала Азија до Манасија (Манаше) - постариот син на Јосиф, роден во Египет

]]>
maknacija@mn.mk (Administrator) Култура и туризам Tue, 10 Nov 2020 23:00:00 +0000
Киро Кипроски> ДОБРИТЕ ДРЖАВИ И ЛОШАТА ПОЛИТИКА http://mn.mk/kultura/18993-Kiro-Kiproski-DOBRITE-DRZAVI-I-LOSATA-POLITIKA http://mn.mk/kultura/18993-Kiro-Kiproski-DOBRITE-DRZAVI-I-LOSATA-POLITIKA 1KK 2Киро Кипроски> ДОБРИТЕ ДРЖАВИ И ЛОШАТА ПОЛИТИКА

]]>
maknacija@mn.mk (Administrator) Култура и туризам Tue, 03 Nov 2020 23:00:00 +0000