Среда, 03 Октомври 2018    Печати
Манастирот „Св. Мала Богородица“ во Сливница – Преспа (11)

prespa11-1

ЦРКВИ И МАНАСТИРИ СО ИМЕТО НА ПРЕСВЕТА БОГОРОДИЦА ВО РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

Сo одгед на развиениот култ на Пресвета Богородица во Република Македонија направивме обид да ги регистрираме црквите и манастирите што го носат нејзиното име. Постигнатите резултати ги наведуваме по епархии. Разбирливо е дека списоците не се завршени и целосни, заради што ќе следат дополнувања.

СКОПСКА ЕПАРХИЈА: ЦРКВИ И МАНАСТИРИ

ПОСВЕТЕНИ НА СВЕТА БОГОРОДИЦА

1. с. Матка - манастир Света Богородица

2. с. Побожје - манастир Света Богородица

3. с. Љубанци - Света Богородица

4. с. Мирковци - параклис Света Богородица

5. с. Бањани - манастир Света Богородица (Д. Забел)

6. с. Бањани - манастир Св. Благовештение (Г. Забел)

7. с. Бразда - манастир Света Богородица

prespa11-2
Света Богородица во Матка

8. с. Ракотинци - Света Богородица

9. . Сушица - Света Богородца

10. с. Кучково - Света Богородица

11. Скопје - Света Богородица

12. с. Ракотинци - Света Богородица

13.  Викенд населба Моране - Света Богородица

14. с. Мралино - Света Богородица

15. Државна болница – Скопје - Свето Благовештение

ПРЕСПАНСКО-ПЕЛАГОНИСКА ЕПАРХИЈА: ЦРКВИ И МАНАСТИРИ ПОСВЕТЕНИ НА СВЕТА БОГОРОДИЦА

1. .с. Арвати - Рождество на Пресвета Богородица

2. с. Бач - Света Богородица

3. с. Бити - Света Богородица

4. с. Бела Црква - Света Богородица

5. с. Брајчино - Света Богородица

6. с. Бучин - Света Богородица

7. с. Велушина - Света Богородица

8. с. Велесело - Света Богородица

9. Варош - Света Богородица

10. Варош - Воведение на пресвета Богородица

11. с. Врбец - Света Богородица

12. с. Гнилеш - Света Богородица

13. с. Граешница - Воведение на пресвета Богородица

14. с. Големо Радобил - Света Богородица

15. с. Горно Село - Света Богородица - црква

15. с. Горно Село - Света Богородица - манастир

16. c. Горно Српци - Света Богородица

17. с. Долно Дупени - Света Богородица, манастир

18. с. Долнени - Света Богородица

19. с. Драгожани - Света Богородица

20. с. Добромири - Света Богородица

21. с. Ѓавато - Света Богородица-црква

22. с. Ѓавато - Света Богородица-манастир

23. с. Евла - Света Богородица

24. с. Журче - Света Богородица

25. с. Железнец - Света Богородица

26. с. Јанковец - Успение на пресвета Богородица

27. с. Канино - Света Богородица

28. с. Крклино - Света Богородица

29. с. Кравари - Успение на света Богородица

30. с. Кадино - Света Богородица

prespa11-3
Света Богородица, Трескавец

31. с. Костинци - Света Богородица

32. с. Кривогаштани - Воведение на пресвета Богородица

33. Крушево - Света Богородица

34. с. Крани - Успение на пресвета Богородица

35. с. Курбиново - Света Богородица

36. с. Лопатица - Света Богородица

37. с. Лагово - Света Богородица

38  Љубојно - Света Богородица

39. с. Мажучиште - Света Богородица

40. с. Манастир - Света богородица

41. с. Марул - Света Богородица

42. с. Маргари - Света Богородица

43. с. Мало Коњари - Света Богородица

44. с. Нивици - Света Богородица

45. с. Никодин - Дсвета Богородица

46. с. Паралово - Света Богородица

47. с. Подино - Света Богородица

48. с. Пешталево - Света Богородица

49. с. Растоица - Света Богородица

50. с. Старавина - Света Богородица

51. с. Слоештица - Света Богородица

52. с. Суводол - Света Богородица

53. с. Селце - Света Богородица

54. с. Средорек - Света Богородица

55. с. Сливница - Света Богородица

56. с. Тепавци - Света Богородица

57. с. Трново - Света Богородица

58. с. Трновци - Рождество на пресвета Богородица

59. с. Тројаци - Света Богородица

60. с. Црничани - Света Богородица

61. с. Штавица - Света Богородица

БРЕГАЛНИЧКА ЕПАРХИЈА: ЦРКВИ И МАНАСТИРИ ПОСВЕТЕНИ НА СВЕТА БОГОРОДИЦА

1. с. Д. Липовиќ - Света Богородица

2.. с. Злеово - Света Богородица

3.  с. Балканска - Света Богородица

4.  с. Њеманици - Успение на Богородица

5.  Злетово - Света Богородица

6.  с. Чифлик - Света Богородица

7.  с. Борилчево - Света Богородица

8.  с. Тработивиш - Успение Богородично

9.  Делчево - Успение Богородично

10. Каменица - Успение Богородично

11.  Пробиштип - Успение на пресвета Богородица

12.  Ново Село - Успение на пресвета Богородица

13.  с. Ињево - Света Богородица

14.  с. Ракитец - Света Богородица

15.  Ново Село - Покров Богородичен

16.  Делчево - м. Покров на пресвета Богородица

17.  с. Цера - Покров на пресвета Богородица

18.  с. Пантелеј - м. Раѓање на пресвета Богородица

19.  с. Ѓуриште - м. Света Богородица

20.  Делчево - м. Света Богородица -Балаклија

21.  с. Воиславци - м. Света Богородица

22.   с. Оризари - м. Света Богородица -Добра Вода

23.  с. Пиперово - м. Света Богородица

24.  с. Пресека - м. Успение на пресвета Богородица

prespa11-4
Света Богородица во Делчево

ДЕБАРСКО-КИЧЕВСКА ЕПАРХИЈА: ЦРКВИ И

МАНАСТИРИ ПОСВЕТЕНИ НА СВЕТА БОГОРОДИЦА

1. Каменско Охрид - Света Богородица

2. с. Велестово - Света Богородица

3. с. Скребатно - Света Богородица

4. с. Волино - Света Богородица

5. с. Ботуб - Света Богородица

6. с. Завој - Света Богородица

7. Ново Село - Света Богородица

8. с. Ростуше - Света Богородица

9. с. Мелничани - Света Богородица

10. с. Дрслајца - Света Богородица

11. с. Модрич - Света Богородица

12. Македонски Брод - Света Богородица

13. с. Манастирец - манастир Света Богородица

14. Кичевско - Света Богородица Пречиста

prespa11-5
Света Богородица, Кичево

15. с. Речани - Света Богородица

16. с. Кленоец - Света Богородица

ПОЛОШКО-КУМАНОВСКА ЕПАРХИЈА: ЦРКВИ И МАНАСТИРИ ПОСВЕТЕНИ НА СВЕТА БОГОРОДИЦА

1.c. Никуљане - Света Богородица

2. с. Матејче - Света Богородица

3. с. Орашац - Света Богородица

4. с. Орах - Света Богородица Карпина

5. с. Пчиња - Света Богородица

6. с. Челопек - Манастир Света Богородица

7. с. Јанче - Света Богородица

8. с. Битуше - Света Богородица

9. Гостивар - Света Богородица

10. с. Леуново - Света Богородица

11. с. Ростуше - Света Богородица

12. с. Ранковци - Света Богородица

13. с. Шлегово - Света Богородица

14. с. Беловиште - Света Богородица

15. с. Брезно - Света Богородица

16. с. Гајре - Света Богородица

17. с. Јелошник - Света Богородица

18. с. Новаќе - Света Богородица

prespa11-6
Света Богородица во Тетово

19. с. Отуње - Света Богородица

20. с. Сараќино - Света Богородица

21. с. Сетоле - Света Богородица

22. с. Теарце - Света Богородица

23. Тетово - Света Богородица

ПОВАРДАРСКА ЕПАРХИЈА: ЦРКВИ И МАНАСТИРИ ПОСВЕТЕНИ НА СВЕТА БОГОРОДИЦА

1.Велес - Света Богородица

2. Крива круша - Света Богородица

3. с. Ореше - Света Богородица

4. с. Ораов Дол - Света Богородица

5. с. Бистрица - Света Богородица

6. с. Согле - Света Богородица

СТРУМИЧКА МИТРОПОЛИЈА: ЦРКВИ И МАНАСТИРИ ПОСВЕТЕНИ НА СВЕТА БОГОРОДИЦА

1.м. Вељуса - Света Богородица Елеуса

2. с. Бориево - Раѓањето на пресвета Богородица

3. с. Василево - Успението на пресвета Богородица

4. с. Вељуса - Успението на пресвета Богородица

5. с. Вландевци - Успението на пресвета Богородица

prespa11-7
Света Богородица, Вељуса

6. с. Секирник - Успението на пресвета Богородица

7. Беровска парохија - Рождество на пресвета Богородица

8. Беровска парохија - Успение на пресвета Богородица

9. Беровска парохија - м. Света БогородицА - Балаклија

10. с. Двориште - Рождество на пресвета Богородица

11. с. Смојмирово - Успение на пресвета Богородица

12. Источен Петок - Балаклија – Света Богородица

13. Источен Петок - Балаклија – Света Богородица

14.  с. Робово – Успение на Пресвета Богородица

Инаку,, сите досегашни и идни продолженија  за св. Дева Марија  се дел од монографијата „Ореолот на Дева Марија и Света Богородица Слимничка во Преспа” чиј автори се д-р Вера Стојчевска-Антиќ и публицистот Славе Николовски-Катин. Ова значајно моногравско дело е посветена на дел од вистината за Дева Марија. Книгата е содржински богата во однос на култот на Дева Марија проследен со текстови од многу книги посветени на нејзиниот живот и дело.

Оваа значајна и по многу нешта единствено дело е исто така посветено на Пресветата Дева Марија и на Слимничкиот манастир изграден во 1607 година, кој одбележува 410 години од своето постоење.

Продолжува

Пишуваат:

Д-Р ВЕРА СТОЈЧЕВКА-АНТИЌ и

СЛАВЕ КАТИН