Среда, 03 Октомври 2018    PDF Печати Е-пошта
Манастирот „Св. Мала Богородица“ во Сливница – Преспа (11)

prespa11-1

ЦРКВИ И МАНАСТИРИ СО ИМЕТО НА ПРЕСВЕТА БОГОРОДИЦА ВО РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

Сo одгед на развиениот култ на Пресвета Богородица во Република Македонија направивме обид да ги регистрираме црквите и манастирите што го носат нејзиното име. Постигнатите резултати ги наведуваме по епархии. Разбирливо е дека списоците не се завршени и целосни, заради што ќе следат дополнувања.

СКОПСКА ЕПАРХИЈА: ЦРКВИ И МАНАСТИРИ

ПОСВЕТЕНИ НА СВЕТА БОГОРОДИЦА

1. с. Матка - манастир Света Богородица

2. с. Побожје - манастир Света Богородица

3. с. Љубанци - Света Богородица

4. с. Мирковци - параклис Света Богородица

5. с. Бањани - манастир Света Богородица (Д. Забел)

6. с. Бањани - манастир Св. Благовештение (Г. Забел)

7. с. Бразда - манастир Света Богородица

prespa11-2
Света Богородица во Матка

8. с. Ракотинци - Света Богородица

9. . Сушица - Света Богородца

10. с. Кучково - Света Богородица

11. Скопје - Света Богородица

12. с. Ракотинци - Света Богородица

13.  Викенд населба Моране - Света Богородица

14. с. Мралино - Света Богородица

15. Државна болница – Скопје - Свето Благовештение

ПРЕСПАНСКО-ПЕЛАГОНИСКА ЕПАРХИЈА: ЦРКВИ И МАНАСТИРИ ПОСВЕТЕНИ НА СВЕТА БОГОРОДИЦА

1. .с. Арвати - Рождество на Пресвета Богородица

2. с. Бач - Света Богородица

3. с. Бити - Света Богородица

4. с. Бела Црква - Света Богородица

5. с. Брајчино - Света Богородица

6. с. Бучин - Света Богородица

7. с. Велушина - Света Богородица

8. с. Велесело - Света Богородица

9. Варош - Света Богородица

10. Варош - Воведение на пресвета Богородица

11. с. Врбец - Света Богородица

12. с. Гнилеш - Света Богородица

13. с. Граешница - Воведение на пресвета Богородица

14. с. Големо Радобил - Света Богородица

15. с. Горно Село - Света Богородица - црква

15. с. Горно Село - Света Богородица - манастир

16. c. Горно Српци - Света Богородица

17. с. Долно Дупени - Света Богородица, манастир

18. с. Долнени - Света Богородица

19. с. Драгожани - Света Богородица

20. с. Добромири - Света Богородица

21. с. Ѓавато - Света Богородица-црква

22. с. Ѓавато - Света Богородица-манастир

23. с. Евла - Света Богородица

24. с. Журче - Света Богородица

25. с. Железнец - Света Богородица

26. с. Јанковец - Успение на пресвета Богородица

27. с. Канино - Света Богородица

28. с. Крклино - Света Богородица

29. с. Кравари - Успение на света Богородица

30. с. Кадино - Света Богородица

prespa11-3
Света Богородица, Трескавец

31. с. Костинци - Света Богородица

32. с. Кривогаштани - Воведение на пресвета Богородица

33. Крушево - Света Богородица

34. с. Крани - Успение на пресвета Богородица

35. с. Курбиново - Света Богородица

36. с. Лопатица - Света Богородица

37. с. Лагово - Света Богородица

38  Љубојно - Света Богородица

39. с. Мажучиште - Света Богородица

40. с. Манастир - Света богородица

41. с. Марул - Света Богородица

42. с. Маргари - Света Богородица

43. с. Мало Коњари - Света Богородица

44. с. Нивици - Света Богородица

45. с. Никодин - Дсвета Богородица

46. с. Паралово - Света Богородица

47. с. Подино - Света Богородица

48. с. Пешталево - Света Богородица

49. с. Растоица - Света Богородица

50. с. Старавина - Света Богородица

51. с. Слоештица - Света Богородица

52. с. Суводол - Света Богородица

53. с. Селце - Света Богородица

54. с. Средорек - Света Богородица

55. с. Сливница - Света Богородица

56. с. Тепавци - Света Богородица

57. с. Трново - Света Богородица

58. с. Трновци - Рождество на пресвета Богородица

59. с. Тројаци - Света Богородица

60. с. Црничани - Света Богородица

61. с. Штавица - Света Богородица

БРЕГАЛНИЧКА ЕПАРХИЈА: ЦРКВИ И МАНАСТИРИ ПОСВЕТЕНИ НА СВЕТА БОГОРОДИЦА

1. с. Д. Липовиќ - Света Богородица

2.. с. Злеово - Света Богородица

3.  с. Балканска - Света Богородица

4.  с. Њеманици - Успение на Богородица

5.  Злетово - Света Богородица

6.  с. Чифлик - Света Богородица

7.  с. Борилчево - Света Богородица

8.  с. Тработивиш - Успение Богородично

9.  Делчево - Успение Богородично

10. Каменица - Успение Богородично

11.  Пробиштип - Успение на пресвета Богородица

12.  Ново Село - Успение на пресвета Богородица

13.  с. Ињево - Света Богородица

14.  с. Ракитец - Света Богородица

15.  Ново Село - Покров Богородичен

16.  Делчево - м. Покров на пресвета Богородица

17.  с. Цера - Покров на пресвета Богородица

18.  с. Пантелеј - м. Раѓање на пресвета Богородица

19.  с. Ѓуриште - м. Света Богородица

20.  Делчево - м. Света Богородица -Балаклија

21.  с. Воиславци - м. Света Богородица

22.   с. Оризари - м. Света Богородица -Добра Вода

23.  с. Пиперово - м. Света Богородица

24.  с. Пресека - м. Успение на пресвета Богородица

prespa11-4
Света Богородица во Делчево

ДЕБАРСКО-КИЧЕВСКА ЕПАРХИЈА: ЦРКВИ И

МАНАСТИРИ ПОСВЕТЕНИ НА СВЕТА БОГОРОДИЦА

1. Каменско Охрид - Света Богородица

2. с. Велестово - Света Богородица

3. с. Скребатно - Света Богородица

4. с. Волино - Света Богородица

5. с. Ботуб - Света Богородица

6. с. Завој - Света Богородица

7. Ново Село - Света Богородица

8. с. Ростуше - Света Богородица

9. с. Мелничани - Света Богородица

10. с. Дрслајца - Света Богородица

11. с. Модрич - Света Богородица

12. Македонски Брод - Света Богородица

13. с. Манастирец - манастир Света Богородица

14. Кичевско - Света Богородица Пречиста

prespa11-5
Света Богородица, Кичево

15. с. Речани - Света Богородица

16. с. Кленоец - Света Богородица

ПОЛОШКО-КУМАНОВСКА ЕПАРХИЈА: ЦРКВИ И МАНАСТИРИ ПОСВЕТЕНИ НА СВЕТА БОГОРОДИЦА

1.c. Никуљане - Света Богородица

2. с. Матејче - Света Богородица

3. с. Орашац - Света Богородица

4. с. Орах - Света Богородица Карпина

5. с. Пчиња - Света Богородица

6. с. Челопек - Манастир Света Богородица

7. с. Јанче - Света Богородица

8. с. Битуше - Света Богородица

9. Гостивар - Света Богородица

10. с. Леуново - Света Богородица

11. с. Ростуше - Света Богородица

12. с. Ранковци - Света Богородица

13. с. Шлегово - Света Богородица

14. с. Беловиште - Света Богородица

15. с. Брезно - Света Богородица

16. с. Гајре - Света Богородица

17. с. Јелошник - Света Богородица

18. с. Новаќе - Света Богородица

prespa11-6
Света Богородица во Тетово

19. с. Отуње - Света Богородица

20. с. Сараќино - Света Богородица

21. с. Сетоле - Света Богородица

22. с. Теарце - Света Богородица

23. Тетово - Света Богородица

ПОВАРДАРСКА ЕПАРХИЈА: ЦРКВИ И МАНАСТИРИ ПОСВЕТЕНИ НА СВЕТА БОГОРОДИЦА

1.Велес - Света Богородица

2. Крива круша - Света Богородица

3. с. Ореше - Света Богородица

4. с. Ораов Дол - Света Богородица

5. с. Бистрица - Света Богородица

6. с. Согле - Света Богородица

СТРУМИЧКА МИТРОПОЛИЈА: ЦРКВИ И МАНАСТИРИ ПОСВЕТЕНИ НА СВЕТА БОГОРОДИЦА

1.м. Вељуса - Света Богородица Елеуса

2. с. Бориево - Раѓањето на пресвета Богородица

3. с. Василево - Успението на пресвета Богородица

4. с. Вељуса - Успението на пресвета Богородица

5. с. Вландевци - Успението на пресвета Богородица

prespa11-7
Света Богородица, Вељуса

6. с. Секирник - Успението на пресвета Богородица

7. Беровска парохија - Рождество на пресвета Богородица

8. Беровска парохија - Успение на пресвета Богородица

9. Беровска парохија - м. Света БогородицА - Балаклија

10. с. Двориште - Рождество на пресвета Богородица

11. с. Смојмирово - Успение на пресвета Богородица

12. Источен Петок - Балаклија – Света Богородица

13. Источен Петок - Балаклија – Света Богородица

14.  с. Робово – Успение на Пресвета Богородица

Инаку,, сите досегашни и идни продолженија  за св. Дева Марија  се дел од монографијата „Ореолот на Дева Марија и Света Богородица Слимничка во Преспа” чиј автори се д-р Вера Стојчевска-Антиќ и публицистот Славе Николовски-Катин. Ова значајно моногравско дело е посветена на дел од вистината за Дева Марија. Книгата е содржински богата во однос на култот на Дева Марија проследен со текстови од многу книги посветени на нејзиниот живот и дело.

Оваа значајна и по многу нешта единствено дело е исто така посветено на Пресветата Дева Марија и на Слимничкиот манастир изграден во 1607 година, кој одбележува 410 години од своето постоење.

Продолжува

Пишуваат:

Д-Р ВЕРА СТОЈЧЕВКА-АНТИЌ и

СЛАВЕ КАТИН

 

 

На прво место

News image

Заев притиска за избори на кои наместо гласови ќе броиме починати и заразени

Додека Македонија ги брои новозаразените и починатите, наши сограѓани со име и презиме со семејс...

Историја

News image

Како братот на Манданата, Мито, бил избркан од Бугарите во 1941

Како братот на Манданата, Мито, бил избркан од Бугарите во 1941: Што си дошол, ти си се борел за М...

Иселеници

News image

Одржана свечената Академија за Браќата Свети Кирил и Методи во Сиднеј

Одржана свечената Академија за Браќата Свети Кирил и Метод...

Култура и туризам

News image

ВО ЧЕТВРТОК НА 28 МАЈ Е ГОЛЕМИОТ ГОСПОДОВ ПРАЗНИК СПАСОВДЕН. ЗА МНОГУ ГОДИНИ

ВО ЧЕТВРТОК НА 28 МАЈ Е ГОЛЕМИОТ ГОСПОДОВ ПРАЗНИК СПАСОВДЕН. ЗА МНОГУ ГОДИНИ.

Фељтон

News image

БАЛКАНОТ И МАКЕДОНИЈА (22)

ФЛЕГИЈЦИТЕ НА БЕОТИЈА И НА ТЕСАЛИЈА – ДЕЛ II

Your are currently browsing this site with Internet Explorer 6 (IE6).

Your current web browser must be updated to version 7 of Internet Explorer (IE7) to take advantage of all of template's capabilities.

Why should I upgrade to Internet Explorer 7? Microsoft has redesigned Internet Explorer from the ground up, with better security, new capabilities, and a whole new interface. Many changes resulted from the feedback of millions of users who tested prerelease versions of the new browser. The most compelling reason to upgrade is the improved security. The Internet of today is not the Internet of five years ago. There are dangers that simply didn't exist back in 2001, when Internet Explorer 6 was released to the world. Internet Explorer 7 makes surfing the web fundamentally safer by offering greater protection against viruses, spyware, and other online risks.

Get free downloads for Internet Explorer 7, including recommended updates as they become available. To download Internet Explorer 7 in the language of your choice, please visit the Internet Explorer 7 worldwide page.