Фељтон Македонска нација“ не е орган на политичка партија, друштво, или организација, туку е широка национална трибуна, во која може да соработува секој оној Македонец и Македонка, кој сака да работи за доброто и среќата на својата нација. На македонската национална кауза може да и служи секој чесен Македонец без разлика на неговите филозофски погледи, идеолошки убедувања или партиска припадност. http://www.mn.mk/feljton Wed, 13 Dec 2017 05:15:44 +0000 Joomla! 1.5 - Open Source Content Management mk-mk Александар Македонски (10) http://www.mn.mk/feljton/13937-Aleksandar-Makedonski-10 http://www.mn.mk/feljton/13937-Aleksandar-Makedonski-10 aleksandar10-1-180Напливот на бегање од Елада предизвика и други соодветни барања, бидејќи намесниците и династиите од Мала Азија сакаа да ги китат своите градови со античка  грчка уметност и да ги привлечат античките грчки поети, музиката и ораторите во своите дворци. Причината за овој феномен, кој всушност се сметаше како „претходник на елинизмот", е во фактот што со векови античката грчка цивилизација, постепено од Ијонија, многу длабоко навлегуваше во Лидија, Карија и Лиција, подгревајќи ја амбицијата на нивните самосвесни династии.

]]>
donev2007@gmail.com (Dejan Donev) Фељтон Wed, 13 Dec 2017 02:00:00 +0000
Александар Македонски (9) http://www.mn.mk/feljton/13917-Aleksandar-Makedonski-9 http://www.mn.mk/feljton/13917-Aleksandar-Makedonski-9 aleksandar-makedonski-9-180Во античките грчки полиси имаше реакција против идејата за индивидуална склоност. Се појавија многу мислители, кои, и покрај негативното чувство кон тогашната држава, не ја негираа идејата за држава, туку сакаа да ги лекуваат душевните болести на полисите со предлагање реформи. Најрешителна и најрадикална е извонредната творба, што Платон, најславниот Атињанин од тоа време, ја изгради во своето дело „Република" во кое го зацрта идеалот на државата и правдата.

]]>
donev2007@gmail.com (Dejan Donev) Фељтон Wed, 06 Dec 2017 02:00:00 +0000
Александар Македонски (8) http://www.mn.mk/feljton/13906-Aleksandar-Makedonski-8 http://www.mn.mk/feljton/13906-Aleksandar-Makedonski-8 aleksandar8-1-180Спарта беше понижена и не можеше да се меша во наредните години, кога Епаминонда со повторни походи во Пелопонез ја направи целосно немоќна, со ограбувањето на Месенија, врз чии плодови и снабдување со работна сила се потпираше неговата економ-ска и политичка моќ, и со организирањето на федерална аркадијанска држава со новосоздадениот главен град Мегалополис.

]]>
donev2007@gmail.com (Dejan Donev) Фељтон Wed, 29 Nov 2017 02:00:00 +0000
Александар Македонски (7) http://www.mn.mk/feljton/13872-Aleksandar-Makedonski-7 http://www.mn.mk/feljton/13872-Aleksandar-Makedonski-7 aleksandar-makedonski-7-1-180По пропаста на Атина и на Атинската империја во Пелопонеската војна, Спарта стана победник и продолжи со брутална жестина да ја воспоставува својата врховна власт над античките Грци и да воведе олигархиски институции наместо демократиите што претходно им беа омилени на Атињаните. Победата, меѓутоа, не беше извојувана со сопствени сили, туку преку скандалозниот сојуз со Персија, откажувајќи се од своите братства во Мала Азија, потомците на аеолијанските, ионијанските и доријанските колонии, во полза на Големиот персиски крал.

]]>
donev2007@gmail.com (Dejan Donev) Фељтон Wed, 22 Nov 2017 02:00:00 +0000
Александар Македонски (6) http://www.mn.mk/feljton/13857-Aleksandar-Makedonski-6 http://www.mn.mk/feljton/13857-Aleksandar-Makedonski-6 am6-180Авторот на историскиот роман за Александат Трети Македонски и Македонската Империја се служел со различна и огромна литература. Затоа, може да се рече дека горе изнесеното е состојбата на литературните податоци за животот на Александар Македонски. Интерпретациите на неговата кариера се потпираат само врз оваа мала група извори. Биографите на Александар Македонски се разликуваат во зависност од тоа кој извор го избрале: се прифаќа Куртиус овде, или се одбива Аријан таму, се прифаќа Диодор овде, се одбива Плутарх таму итн.

]]>
donev2007@gmail.com (Dejan Donev) Фељтон Wed, 15 Nov 2017 02:00:00 +0000
Александар Македонски (5) http://www.mn.mk/feljton/13828-Aleksandar-Makedonski-5 http://www.mn.mk/feljton/13828-Aleksandar-Makedonski-5 aleksandar5-1-180Според Урлих Вилкен. Александар го добил епитетот „Велики“ од Римјаните. Имено, се знае, дека Александар е многу популарна личност во сериозни историски пишувања и во прикаските, дека тој го заслужуваше епитетот „Велики", дека славните Римјани се споредувале со него и дека неговиот вечен дом во Александрија стана место на аџилак за многу прочуени луѓе. Прикаските за Александар очигледно се едноставни и вистинити или невистинити, евентуално го формираат главниот дел на литературата, односно само оној дел што е зачуван.

]]>
donev2007@gmail.com (Dejan Donev) Фељтон Wed, 08 Nov 2017 02:00:00 +0000
Александар Македонски (4) http://www.mn.mk/feljton/13806-Aleksandar-Makedonski-4 http://www.mn.mk/feljton/13806-Aleksandar-Makedonski-4 qleksandar-veliki-180Урлих Емил Елијас Фридрих Вилхелм Вилкен е роден во Стетин (сегашен Шчецин) на 18 декември 1862 година. Вилкен го започна своето редовно школување во Тибинген, потоа се пресели во Лајпциг каде што студираше египтологија и асириологија, од каде што на крајот дојде во Берлин да работи со Теодор Момсен. Дисертацијата за историјата на римскиот Египет му овозможи на младиот научник да добие звање асистент за египетски студии на Берлинскиот музеј, каде што од 1883 година беше одговорен за една пристојна колекција од папирусни документи.

]]>
donev2007@gmail.com (Dejan Donev) Фељтон Wed, 01 Nov 2017 01:00:00 +0000
Александар Македонски (3) http://www.mn.mk/feljton/13788-Aleksandar-Makedonski-3 http://www.mn.mk/feljton/13788-Aleksandar-Makedonski-3 aleksandar-makedonski-3-1-180Според Урлих Вилкен Александар е човекот за кој најмногу се зборува, најславен човек во современиот век. Меѓутоа, кога критиката го нападна Александар на Тарн зашто беше премногу идеалистичен, тој одговори во еден научен труд дека Александар бездруго бил првиот кој размислувал за обединување на човештвото. Неговата унија ја опиша (употребувајќи го терминот „хомонија") како една од најголемите револуции на човечката мисла.

]]>
donev2007@gmail.com (Dejan Donev) Фељтон Wed, 25 Oct 2017 01:00:00 +0000
Александар Македонски (2) http://www.mn.mk/feljton/13764-Aleksandar-Makedonski-2 http://www.mn.mk/feljton/13764-Aleksandar-Makedonski-2 aleksandar-makedonski-kniga-180Сакаме да ги информираме читателите на „Македонска нација“ дека продолженијата „Александар Македонски“ се дел од истоимениот роман на Урлих Вилкен. Уште во Воведот тој јасно признава дека проблемот е личен и вели: „Секој научник има еден Александар за себе". Еден од поактивните научници кој во најново време работеше на Александар го потврди случајот кога напиша: „Ние сите ја интерпретираме големата драма на Александар во прифатливите услови на нашето искуство и во нашите соништа".

]]>
donev2007@gmail.com (Dejan Donev) Фељтон Wed, 18 Oct 2017 01:00:00 +0000
Александар Македонски (1) http://www.mn.mk/feljton/13737-Aleksandar-Makedonski-1 http://www.mn.mk/feljton/13737-Aleksandar-Makedonski-1 aleksandar-makedonski-1-180Денес, ние Македонците, правдолјубивите научници и реалниот свет сме сведоци на тоа дека одреден број земји, „потковани„ со ненаучни факти и невистини, а поддржани од некои глобални политики на одредени големи сили, за жал и голем страм сакаат да ни го одземат нашето минато, сегашност и иднина и да ја изменат античката македонска библиска и денешна историја, култура, религија, јазик и македонската вистина.

]]>
donev2007@gmail.com (Dejan Donev) Фељтон Wed, 11 Oct 2017 01:00:00 +0000