Досиеа и Архив Македонска нација“ не е орган на политичка партија, друштво, или организација, туку е широка национална трибуна, во која може да соработува секој оној Македонец и Македонка, кој сака да работи за доброто и среќата на својата нација. На македонската национална кауза може да и служи секој чесен Македонец без разлика на неговите филозофски погледи, идеолошки убедувања или партиска припадност. http://mn.mk/dosiea Tue, 11 Dec 2018 06:20:23 +0000 Joomla! 1.5 - Open Source Content Management mk-mk ПОВИК ДО МАКЕДОНЦИТЕ ВО ТУЃИНА-1975 http://mn.mk/dosiea/15739-POVIK-DO-MAKEDONCITE-VO-TUGINA-1975 http://mn.mk/dosiea/15739-POVIK-DO-MAKEDONCITE-VO-TUGINA-1975 m 1

m 2

]]>
mane@mn.mk (Мане Јаковлески) Досиеа Thu, 06 Dec 2018 18:44:11 +0000
ПОВИК од Обласниот комитет на ВМРО (Обединета) http://mn.mk/dosiea/15691-POVIK-od-Oblasniot-komitet-na-VMRO-Obedineta http://mn.mk/dosiea/15691-POVIK-od-Oblasniot-komitet-na-VMRO-Obedineta Обласниот комитет на ВМРО (Обединета) во Бугарија издава повик до Македонците за борба против асимилацијата на македонскиот народ во трите дела на поделена Македонија

]]>
donev2007@gmail.com (Dejan Donev) Досиеа Wed, 28 Nov 2018 02:30:06 +0000
Како е распарчувана Македонија-Континент 1994 г. http://mn.mk/dosiea/15659-Kako-e-rasparcuvana-Makedonija-Kontinent-1994-g http://mn.mk/dosiea/15659-Kako-e-rasparcuvana-Makedonija-Kontinent-1994-g Picture

]]>
mane@mn.mk (Мане Јаковлески) Досиеа Thu, 22 Nov 2018 20:15:43 +0000
Драган Богдановски, осуден на казна затвор во траење од 13 години http://mn.mk/dosiea/15622-Dragan-Bogdanovski-osuden-na-kazna-zatvor-vo-traenje-od-13-godini http://mn.mk/dosiea/15622-Dragan-Bogdanovski-osuden-na-kazna-zatvor-vo-traenje-od-13-godini Драган Богдановски, осуден е со пресудата на Окружниот суд во Скопје на казна затвор во траење од 13 години

]]>
donev2007@gmail.com (Dejan Donev) Досиеа Thu, 15 Nov 2018 01:26:27 +0000
Националната свест - нашето најсилно оружје http://mn.mk/dosiea/15570-Nacionalnata-svest---naseto-najsilno-oruzje http://mn.mk/dosiea/15570-Nacionalnata-svest---naseto-najsilno-oruzje Свеста дека сме нешто свое автохтоно по род и по дух, израснато на македонскиот дел од балканскиот простор...

]]>
donev2007@gmail.com (Dejan Donev) Досиеа Wed, 07 Nov 2018 02:04:42 +0000
Начин на ваше гласање-1991 г. http://mn.mk/dosiea/15509-Nacin-na-vase-glasanje-1991-g http://mn.mk/dosiea/15509-Nacin-na-vase-glasanje-1991-g Драги наши сонародници,

Драги наши другарки и другари,Начинот на гласањето на граѓаните на привремена работа и престој во странство е уреден со членовите...

]]>
donev2007@gmail.com (Dejan Donev) Досиеа Wed, 31 Oct 2018 02:32:42 +0000
Службена белешка - Предмет: Добиена порака од оперативна врска од Западен Берлин http://mn.mk/dosiea/15458-Sluzbena-beleska---Predmet-Dobiena-poraka-od-operativna-vrska-od-Zapaden-Berlin http://mn.mk/dosiea/15458-Sluzbena-beleska---Predmet-Dobiena-poraka-od-operativna-vrska-od-Zapaden-Berlin Во предвечерието на Свети Никола, доушникот немал попаметна работа, па известувал за првиот број на „Македонска нација“, кој колку броја добил, кој не добил, колку пари биле донирани.

]]>
donev2007@gmail.com (Dejan Donev) Досиеа Wed, 24 Oct 2018 08:55:43 +0000
Каква ли сатисфакција имале „известувачите“ кога ги пренесувале сите активност, сите дружења, сите пријатели на следените Македонци од Берлин? http://mn.mk/dosiea/15411-Kakva-li-satisfakcija-imale-izvestuvacite-koga-gi-prenesuvale-site-aktivnost-site-druzenja-site-prijateli-na-sledenite-Makedonci-od-Berlin http://mn.mk/dosiea/15411-Kakva-li-satisfakcija-imale-izvestuvacite-koga-gi-prenesuvale-site-aktivnost-site-druzenja-site-prijateli-na-sledenite-Makedonci-od-Berlin Каква ли сатисфакција имале „известувачите“ кога ги пренесувале сите активност, сите дружења, сите пријатели на следените Македонци од Берлин?

]]>
donev2007@gmail.com (Dejan Donev) Досиеа Wed, 17 Oct 2018 01:02:00 +0000
Мане Јаковлески на посета кај Драган Богдановски http://mn.mk/dosiea/15410-Mane-Jakovleski-na-poseta-kaj-Dragan-Bogdanovski http://mn.mk/dosiea/15410-Mane-Jakovleski-na-poseta-kaj-Dragan-Bogdanovski Сношти на полноќ, (18 спроти 19 декември) се јави по телефон...

]]>
donev2007@gmail.com (Dejan Donev) Досиеа Wed, 17 Oct 2018 01:00:00 +0000
Матица на иселениците од Македонија до Мане Јаковлевски-1996 г. http://mn.mk/dosiea/15359-Matica-na-iselenicite-od-Makedonija-do-Mane-Jakovlevski-1996-g http://mn.mk/dosiea/15359-Matica-na-iselenicite-od-Makedonija-do-Mane-Jakovlevski-1996-g Матица на изелениците од Македонија до Мане Јаковлевски

]]>
donev2007@gmail.com (Dejan Donev) Досиеа Wed, 10 Oct 2018 09:12:36 +0000